Voorwaarden en condities.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze Applicatie en alle andere gerelateerde Overeenkomsten of verbintenissen met Squidll, een merk van BLCC, op een wettelijk bindende manier. (Woorden met een hoofdletter worden hieronder gedefinieerd).

De Gebruiker moet onderstaande info zorgvuldig lezen. Deze Applicatie wordt geleverd door:
Eigenaar contact-e-mailadres
: hello@squidll.com

Gebruiksvoorwaarden.

Tenzij anders aangegeven, zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden algemeen van toepassing op het gebruik van deze Applicatie.

Afzonderlijke of aanvullende gebruiks- of toegangsvoorwaarden kunnen van toepassing zijn in specifieke scenario's en worden in dergelijke gevallen aanvullend aangegeven.

Door deze Applicatie te gebruiken, bevestigen Gebruikers aan de volgende vereisten te voldoen:

Content in deze Applicatie.

Tenzij anders wordt aangegeven of duidelijk herkenbaar is, is alle in deze Applicatie beschikbare content eigendom van Squidll, een merk van BLCC, of zijn licentiegevers en wordt door deze verstrekt. 

Squidll doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat in deze Applicatie aangeboden content geen inbreuk maakt op toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden. Het is echter niet altijd mogelijk om dit resultaat te bereiken. 

In deze gevallen, zonder afbreuk te doen aan wettelijke rechten van Gebruikers om hun rechten af te dwingen, wordt Gebruikers verzocht om hieraan gerelateerde klachten te melden, bij voorkeur met behulp van de contactgegevens in dit document.

Toegang tot externe bronnen.

Via deze Applicatie kunnen Gebruikers toegang hebben tot externe bronnen die door derden worden aangeboden. Gebruikers aanvaarden dat Squidll hier geen zeggenschap over heeft en daarom niet aansprakelijk is voor de content en beschikbaarheid ervan. 
 
Voorwaarden die van toepassing zijn op bronnen die door derden worden verstrekt, inclusief toepasselijke bepalingen ten aanzien van een mogelijke toekenning van rechten op content, vloeien voort uit de algemene voorwaarden van elke derde partij of, bij gebreke daarvan, de toepasselijke wetgeving.

Aanvaardbaar gebruik.

Deze Applicatie en de Dienst mag uitsluitend worden gebruikt binnen het toepassingsgebied waarvoor deze worden aangeboden, conform deze Voorwaarden en toepasselijke wetgeving.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun gebruik van deze Applicatie en/of de Dienst geen toepasselijke wet- en regelgeving of rechten van derden schendt.

Algemene bepalingen.

Geen afstand van recht.

Het feit dat Squidll nalaat enig recht of enige bepaling onder deze Voorwaarden te doen gelden, betekent niet dat afstand wordt gedaan van dit recht of de betreffende bepaling. Geen enkele verklaring van afstand van recht wordt beschouwd als een verdere of voortgezette verklaring van afstand van recht ten aanzien van de betreffende of een andere bepaling.

Onderbreking van de dienst.

Om het best mogelijke serviceniveau te garanderen, behoudt Squidll zich het recht voor om de Dienst te onderbreken voor onderhoud, systeemupdates of andere wijzigingen, waarbij de Gebruikers op de juiste wijze op de hoogte worden gesteld.

Binnen de grenzen van de wet- en regelgeving kan Squidll ook besluiten om de Dienst op te schorten of volledig te beëindigen. Als de Dienst wordt beëindigd, werkt Squidll samen met Gebruikers zodat zij hun Persoonsgegevens of informatie conform de toepasselijke wetgeving kunnen intrekken. 

Bovendien kan de Dienst niet beschikbaar zijn door redenen die buiten de redelijke invloedssfeer van Squidll liggen (zoals overmacht, waaronder werknemersacties, infrastructurele storingen, black-outs ...)

Wederverkoop van de dienst.

Het is Gebruikers niet toegestaan deze Applicatie en de gerelateerde dienst geheel of gedeeltelijk te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Squidll, welke rechtstreeks of via een erkend wederverkoopprogramma wordt verleend.

Intellectuele eigendomsrechten.

Onverminderd meer specifieke bepalingen in deze Voorwaarden, zijn alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten en ontwerprechten met betrekking tot deze Applicatie het exclusieve eigendom van Squidll of zijn licentiegevers en vallen onder de bescherming van de toepasselijke wetgeving of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom. 

Alle merken, in schrift of afbeeldingen en alle andere merken, handelsnamen, dienstmerken, woordmerken, afbeeldingen, tekeningen of logo's die in verband met deze Applicatie worden gebruikt, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Squidll of zijn licentiegevers en vallen onder de bescherming van de toepasselijke wetgeving of internationale verdragen met betrekking tot intellectueel eigendom.

Wijzigingen in deze Voorwaarden.

Squidll behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of anderszins aan te passen. In die gevallen brengt Squidll de Gebruiker op passende wijze op de hoogte van de wijzigingen.  

De wijzigingen hebben uitsluitend betrekking op de toekomstige relatie met de Gebruiker.  

Doorgaan met het gebruik van de Dienst betekent dat de Gebruiker met de herziene Voorwaarden akkoord gaat. Als Gebruikers niet gebonden willen zijn door de wijzigingen, moeten ze stoppen met het gebruik van de Dienst. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met de herziene Voorwaarden, kan elk van beide partijen het recht hebben om de Overeenkomst te beëindigen.  

De toepasselijke voorafgaande versie regelt de relatie voorafgaand aan het akkoord van de Gebruiker. De Gebruiker kan voorafgaande versies verkrijgen van Squidll.

Overdracht van de overeenkomst.

Squidll behoudt zich het recht voor rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden over te dragen, te cederen, door novatie over te dragen of in onderaanneming te geven, met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van de Gebruiker.  

Bepalingen met betrekking tot wijzigingen van deze Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing.  

Gebruikers mogen hun rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden op gene enkele wijze overdragen zonder schriftelijke toestemming van Squidll.

Contact.

Alle communicatie in verband met deze Applicatie dient plaats te vinden met gebruik van de contactinformatie die in dit document worden aangegeven. 

Scheidbaarheid.

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden als ongeldig of onafdwingbaar wordt beschouwd of verklaard onder toepasselijk recht, heeft de ongeldigheid of onafdwingbaarheid van deze bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.

Definities en juridisch kader.

Deze Applicatie.

Het eigendom dat de levering van de Dienst mogelijk maakt.

Overeenkomst.

De juridisch bindende of contractuele relatie tussen Squidll en de Gebruiker waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn.

Eigenaar (of We/wij).

De natuurlijke persoon (personen) of rechtspersoon die deze Applicatie en/of de Dienst aan de Gebruikers verstrekt.

Dienst.

De door deze Applicatie verleende dienst, zoals deze wordt beschreven in deze Voorwaarden en in deze Applicatie.

Voorwaarden.

Alle bepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van deze Applicatie en/of de Dienst zoals in dit document is aangegeven, met inbegrip van andere gerelateerde documenten of overeenkomsten, en die periodiek worden bijgewerkt.

Gebruiker (of U/Uw).

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die deze Applicatie gebruikt. .

Vergoedingen en betalingen.

U moet zich aanmelden en een account aanmaken bij Squidll om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de Site en Services. Informatie die is verzameld via het registratieproces en informatie met betrekking tot uw account is onderworpen aan deze voorwaarden en aan ons "Privacy- en beveiligingsbeleid". 

Bepaalde materialen en functionaliteiten van de Site zijn alleen beschikbaar via de aankoop van een pakket sessies (het "Pakket") of via de aankoop van een online cursus (de "Cursus"). 

 Door een Pakket of een Cursus te kopen, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden:

Squidll-kosten zijn exclusief eventuele toepasselijke btw of belastingen.

Squidll garandeert dat elke creditcardtransactie die u op de site uitvoert 100% veilig is. Als u op enig moment de status van uw account wilt controleren, log dan in en bezoek de pagina "Mijn account".

 Alle kosten voor pakketten en cursussen worden niet gerestitueerd na uw aankoop. Als u uw account wilt deactiveren, moet u ons een schriftelijke (e-mail)melding geven op hello@squidll.com. 

Gebruik van de dienst.

Door de dienst te gebruiken, geeft u Squidll en haar partners toestemming om opnames op te slaan van alle één-op-één-sessies waaraan u deelneemt. U ontvangt een melding (visueel of anderszins) wanneer opnemen is ingeschakeld. Als u niet akkoord gaat met opname, kunt u ervoor kiezen om de sessie te verlaten.